Glossari de termes
Mútua Manresana et facilita un glossari especialitzat en termes d'assegurances que pot ser de gran interès i ajuda, en el cas que tinguis dubtes sobre la terminologia asseguradora emprada en la teva pòlissa. Si persisteixen els interrogants, et suggerim que contactis amb nosaltres a través del telèfon 902 490 480, on el nostre equip t’atendrà de bon grat!
A
ACCIDENT És el succés fortuït, sofert durant la vigència del document d’associació, que produeixi directament i per causa sobtada, externa i violenta i totalment aliena a la intencionalitat de l’assegurat, un dany corporal a la persona protegida. A tots efectes, no es consideren com a accidents: les afectacions càrdio-vasculars, els AVC (Accidents Vasculars Cerebrals), com també les patologies derivades de processos degeneratius que es vegin o no agreujades per situacions d’esforç (lumbàlgies; dorsàlgies; pinçaments; cervicàlgies; dolors dorsals; lumbars; musculars i processos mecànics de repetició), i en general tots els trastorns derivats d’esforços excessius o repetitius.
ACTE MÈDIC Assistència sanitària prestada per facultatius legalment autoritzats per l’organisme competent.
AMPLIACIÓ DE COBERTURES Increment de capitals assegurats o garanties contractades respecte a allò que s'ha previst i acordat amb anterioritat per part del prenedor i l'assegurador.
ANOMALIA Irregularitat, particularment orgànica, que presenta un individu o grup respecte als altres.
ANY NATURAL Període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del mateix any.
ASSEGURAT La persona física exposada al risc o a l'esdeveniment relacionat amb ella i sobre la qual s'estableix la prestació.
ASSEGURADOR La persona jurídica que assumeix el risc contractualment pactat, és a dir, Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social, llevat que s’especifiqui el contrari.
ASSEGURANÇA COL·LECTIVA Modalitat d’assegurança per la qual queda cobert, en un mateix contracte, un grup de persones amb alguna característica comuna i que no s’ha creat per al seu assegurament.
B
BAREM Una relació de procediments o actes mèdic quirúrgics amb la seva valoració econòmica, únicament aplicable per determinar l’import de les indemnitzacions que se’n puguin derivar.
BENEFICIARI Persona que, acomplides les normes de protecció aquí regulades, rebran la prestació corresponent.
BONA FE Característica legal bàsica del contracte d’assegurança.
C
CARÈNCIA Període de temps comptat a partir de la data d’efecte de la prestació durant el qual no entren en vigor les garanties o cobertures especificades al document d’associació o en els oportuns reglaments. Els sinistres iniciats durant el període de carència establert als reglaments corresponents no comporten el naixement d’obligacions per part de la Mutualitat.
CENTRE HOSPITALARI Tot establiment públic o privat, (hospital, clínica o centre sanitari) legalment autoritzat pel tractament mèdic-quirúrgic de malalts o lesions corporals, i amb els mitjans materials i humans adequats per poder realitzar diagnòstics, tractaments i intervencions quirúrgiques. No es consideraran centres hospitalaris els balnearis, hotels, cases de repòs, asils o similars.
CIRURGIA ESTÈTICA Cirurgia plàstica que té per objecte la millora de la imatge corporal des d’un punt de vista estètic.
CIRURGIA PLÀSTICA O REPARADORA És la que té per objecte la reparació o la reconstrucció d’alguna part danyada de l’organisme que suposi una limitació per tal de tornar-li la seva funció orgànica.
COBERTURA Compromís acceptat per l’assegurador en virtut del qual se’n fa càrrec, fins al límit de la suma assegurada, de les conseqüències econòmiques que es derivin d’un sinistre.
CONDICIONS ESPECIALS Conjunt de clàusules que recullen aquells aspectes que s’apliquen en particular a una determinada modalitat de contractació i que no afecten la resta. Poden complementar, ampliar o derogar clàusules previstes en les condicions generals de la pòlissa.
CONDICIONS GENERALS O REGLAMENT Conjunt de clàusules que recullen les condicions bàsiques de la relació contractual aplicables als contractes de la mateixa modalitat.
CONDICIONS PARTICULARS Conjunt de clàusules que recullen les dades i pactes particulars de cada contracte.
CONSORCI DE COMPENSACIÓ D’ASSEGURANCES Organisme de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. El seu objecte és fer front a les conseqüències econòmiques dels danys a les persones i als béns causats per l’esdeveniment de sinistres derivats de riscs extraordinaris i altres riscs obligatoris i no coberts per la companyia d’assegurances, que es determinin en el seu estatut legal.
CONTRACTE D’ASSEGURANÇA Document que conté les condicions de l’assegurança. Està compost, de forma inseparable, per les condicions generals o reglament, les particulars i, si escau, les especials i/o les sol·licituds d’adhesió, i també pels suplements que modifiquin o complementin els anteriors.
D
DANY CORPORAL La lesió corporal o mort causades a persones físiques.
DATA D'EFECTE Primer dia de cobertura de la contingència assegurada.
DATA DE VENCIMENT Darrer dia de la cobertura de la contingència asseguradora. Coincidirà sempre amb data a 31 de desembre.
DATA DEL SINISTRE Aquella en què s’ha produït l’eventualitat prevista i garantida en la pòlissa d’assegurances i que ha de derivar necessàriament d’un accident ocorregut o d’una malaltia manifestada, estant en vigor el contracte d’assegurança.
DECLARACIÓ DE SALUT Document a complimentar pel futur associat on quedi constància de l'estat de salut de cada una de les persones a assegurar i de les malalties preexistents. El coneixement per part de l'assegurador d'aquest tipus de malalties o successos patològics no significa l'acceptació de les mateixes a efectes de concessió de prestacions.
DECLARACIÓ DE SINISTRE Comunicació formal del prenedor de l’assegurança, o drethavent, si escau, a l’assegurador, de l’esdeveniment del sinistre.
DUPLICAT Còpia de la pòlissa o d’un altre document, emesa per l’assegurador en cas de pèrdua o destrucció de l’original, i que té el mateix valor.
DURADA DE L’ASSEGURANÇA O VIGÈNCIA Període de validesa de la pòlissa.
E
EFECTE DE L’ASSEGURANÇA Moment a partir del qual les cobertures de la pòlissa comencen a tenir vigència partint de les condicions establertes en el contracte.
EXCLUSIONS Són aquelles situacions que es pacten en el moment de la subscripció de la pòlissa i que no seran indemnitzades per diverses raons que no són fàcilment quantificables; o bé que per la seva naturalesa representen un alt risc per a la companyia d’assegurances, com ara aspectes de responsabilitats de l’assegurat, guerra, actes premeditats que surten completament del concepte d’eventualitat, dol, mala fe, frau, etc.
EXTORN Devolució o reembors, total o parcial, de la prima percebuda per l’assegurador.
F
FRANQUÍCIA Percentatges o quantitats expressament pactats que es deduiran de la indemnització econòmica a satisfer que, en cas d’indemnització econòmica, van a càrrec de l’associat.
G
GARANTIA És el límit estipulat en el contracte d’assegurança mitjançant el qual l’assegurador es fa càrrec de les conseqüències econòmiques d’un sinistre.
GRAN INVALIDESA Grau d’invalidesa que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiti de l’assistència d’una altra persona per realitzar els actes més elementals de la vida, com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.
H
HOSPITALITZACIÓ Internament d’una persona en un centre hospitalari a causa de malaltia, accident o maternitat i per un mínim de 24 hores.
I
IMPORT ASSEGURAT Quantitat màxima assegurada i indicada en la pòlissa per cadascuna de les garanties de la mateixa i que constitueix el límit màxim d'indemnització a satisfer per l'assegurador per a cadascuna d'elles i per a tots els conceptes.
INCAPACITAT TEMPORAL Situació, previsiblement transitòria i reversible d’una persona, ja sigui a causa d'un accident o malaltia, que requereix l’assistència i/o tractament mèdic i que, per prescripció facultativa, suposa la interrupció total del desenvolupament de la seva activitat laboral, funcionarial, professional o empresarial.
INDEMNITZACIÓ Compensació econòmica de l’assegurança que té com a finalitat rescabalar l’assegurat per uns danys patits coberts per la pòlissa.
INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA Acte terapèutic o diagnòstic, realitzat per un cirurgià acreditat i executat amb maniobres manuals o mitjançant instruments sobre el cos del pacient, seguint una tècnica orientada per principis quirúrgics i que normalment requereix de la utilització d’una sala d’operacions.
INVALIDESA Pèrdua orgànica o funcional dels membres i facultats de l’assegurat, la intensitat de les quals es descriu en les condicions del contracte d’assegurança.
INVALIDESA PERMANENT Invalidesa, total o parcial, comprovada a partir de la data d’un accident i com a conseqüència d’aquest, amb les excepcions i grau d’invalidesa establert per les clàusules del contracte d’assegurança, i que la seva recuperació no es consideri previsible d’acord amb el dictamen dels perits mèdics. Les indemnitzacions es defineixen mitjançant un barem de categories i coeficients.
INVALIDESA TEMPORAL Invalidesa, total o parcial, comprovada a partir de la data d’un accident i com a conseqüència d’aquest, amb les excepcions i grau d’invalidesa establert per les clàusules del contracte d’assegurança, i que la seva recuperació es consideri recuperable d’acord amb el dictamen dels perits mèdics. N’és un exemple la incapacitat laboral transitòria.
IPC Índex d’Increment dels Preus al Consum marcat anualment per l’organisme oficial competent.
L
LÍMIT DE COBERTURA O SUMA ASSEGURADA És el límit màxim d’indemnització a càrrec de l’assegurador. La quantitat fixada en cada una de les garanties de la pòlissa i que constitueix el límit màxim d’indemnització que s’ha de pagar per tots els conceptes per l’assegurador en cas de sinistre. Les indemnitzacions corresponents a cada garantia derivades d’un mateix sinistre seran acumulables fins als seus respectius límits.
M
MALALTIA Tota alteració de salut no derivada d’accident, de causa generalment coneguda, que es manifesta per símptomes i signes característics i d’evolució més o menys previsible. A efectes de ser considerada com a tal per la Mútua haurà de ser diagnosticada, confirmada i tractada per un metge legalment qualificat. La data de diagnòstic o de manifestació d’una malaltia no necessàriament significa l’inici de la mateixa.
MALALTIA CONGÈNITA És aquella que neix amb l’individu (existent a la naixença o des de la naixença), bé per ser hereditària o per haver-se contret dins de l’úter matern.
MALALTIA HEREDITÀRIA Aquella que es transmet genèticament de pares a fills (d’ascendents a descendents).
MALALTIA PREEXISTENT És aquella alteració de l’estat de salut que pot provocar simptomatologia evident o sospita raonable de la preexistència de la malaltia abans de la data d’incorporació de l’assegurat a la pòlissa.
MALFORMACIÓ Anomalia o deformitat, especialment congènita, que resulta d’un error en el desenvolupament de la forma o estructura de l’organisme.
MORT O DEFUNCIÓ La pèrdua de la vida.
MÚTUA D’ASSEGURANCES És l’entitat d’assegurances formada per l’associació de persones que es reparteixen entre si els riscs que individualment els corresponen.
MÚTUA MANRESANA, M.P.S És la Mutualitat de Previsió Social referent a la Catalunya central, que assumeix la cobertura dels riscos de cada una de les prestacions reglamentades i rep les corresponents quotes.
MUTUALISTA És la persona associada a una mutualitat. La condició de soci o mutualista s’adquireix mitjançant l’acceptació simultània dels estatuts socials i de la pòlissa de contracte, produint-se la doble condició de soci de la mutualitat i d’assegurat. Quan el prenedor de l’assegurança i l’assegurat no siguin la mateixa persona, la condició de soci o mutualista l’adquirirà el prenedor, llevat que en les condicions particulars de la pòlissa es faci constar que hagi de ser-ho l’assegurat.
O
OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA És l’element que es troba exposat al risc cobert per la pòlissa.
OBLIGACIONS DE L’ASSEGURAT Totes aquelles prestacions i deures que li correspon complir a l’assegurat respecte a un determinat contracte d’assegurança.
OBLIGACIONS DE L’ASSEGURADOR Totes aquelles prestacions i deures que li correspon complir a l’assegurador respecte a un determinat contracte d’assegurança.
OBLIGACIONS DEL PRENEDOR Totes aquelles prestacions i deures que li correspon complir al prenedor respecte a un determinat contracte d’assegurança.
P
PERJUDICI Pèrdua econòmica conseqüència d’un sinistre, ja siguin danys personals o materials.
PÒLISSA El document que conté les condicions reguladores de l’assegurança amb detall de les prestacions concertades.
PRIMA El preu de l’assegurança. El rebut contindrà, a més, els recàrrecs i impostos que siguin de legal aplicació.
PRESTACIÓ Indemnització econòmica o servei a satisfer en cas que esdevingui la contingència coberta per la pòlissa d’assegurança.
PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA La persona física o jurídica que, juntament amb l’assegurador, subscriu aquesta pòlissa, i a qui corresponen les obligacions que se’n derivin, llevat de les que per la seva naturalesa hagin de ser complertes per l’assegurat.
PRÒTESI Dispositiu o producte sanitari que substitueix totalment o parcial a un membre, un òrgan o un teixit del cos o la seva funció.
Q
QÜESTIONARI DE SALUT Relació de preguntes fixades per l’assegurador i referents a la salut de l’assegurat per valorar el risc.
QUOTA O PRIMA És el preu de l’assegurança que dóna dret a la prestació. El rebut podrà contenir els recàrrecs i impostos que siguin de legal aplicació.
R
REDUCCIÓ DE L’ASSEGURANÇA Modificació del contracte per la qual el prenedor queda alliberat del pagament de primes –o deixa de pagar-les–, amb la consegüent disminució de la quantia de les prestacions assegurades.
REGLAMENT Conjunt de normes o condicions que recullen els termes i pactes del contracte d'assegurança o prestació. Formen part dels reglaments: Reglament General de les Persones o Condicions generals i l'articulat concret de cada un dels reglaments, com també les condicions particulars que poden individualitzar el risc i els suplements o annexos que completin o modifiquin la reglamentació.
RENOVACIÓ Ampliació de la vigència de la pòlissa per un nou període de temps idèntic i condicions similars a l’anterior, llevat de pacte exprés en cas contrari.
RISC És la probabilitat que, per atzar, ocorri un fet que produeixi una necessitat de reparació. En l’assegurança, la probabilitat del risc té dues accepcions diferents: el risc de l’objecte assegurat i l’aparició real o existència d’un esdeveniment possible previngut i garantit a la pòlissa.
S
SIGNE Anomalia objectivable.
SÍMPTOMA Anomalia només percebuda pel propi malalt.
SINISTRALITAT Conjunt de sinistres produïts durant un període de temps determinat en una pòlissa o grup de pòlisses. Per regla general es realitza partint d’una cartera i en períodes anuals. També es pot entendre aquest concepte com la proporció entre l’import total de les primes recaptades per l’entitat i l’import total del cost dels sinistres.
SINISTRE Esdeveniment d’una eventualitat prevista en la pòlissa d’assegurances i que pot donar lloc a indemnització per aplicació de les garanties contractades.
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ És el formulari o qüestionari omplert pel futur associat a través del qual l'assegurador obté la informació necessària sobre les característiques de les persones i riscos a assegurar a l'objecte de poder resoldre sobre l'acceptació total o parcial o el seu refús.
SUMA ASSEGURADA O LÍMIT DE COBERTURA És el límit màxim d’indemnització a càrrec de l’assegurador. La quantitat fixada en cada una de les garanties de la pòlissa, que constitueix el límit màxim d’indemnització a pagar per tots els conceptes per l’assegurador en cas de sinistre. Les indemnitzacions corresponents a cada garantia derivades d’un mateix sinistre seran acumulables fins als seus respectius límits.
V
VENCIMENT DE L’ASSEGURANÇA És la data en què el contracte queda extingit pel fet d’haver transcorregut el termini convingut en aquest.
VIGÈNCIA O DURADA DE L'ASSEGURANÇA Termini (des de quan i fins quan) s’estén la garantia de la pòlissa.

Ves a d'alt!