ASSEGURANÇA D'ENTERRAMENT

SI T’ACOMPANYEN EN EL DOL PROFESSIONALS D’AQUÍ, PER QUÈ PAGUES L’ASSEGURANÇA A EMPRESES DE FORA?

A MÚTUACAT ET GARANTIM L’ANTIGUITAT I T’OFERIM UN PREU MÉS ECONÒMIC QUE LA COMPETÈNCIA


INCLOU ASSEGURANÇA MÈDICA AL PAÍS I A L’ESTRANGER

COBERTURES I SERVEIS

Assistència sanitària baremada al país

Assistència sanitària, mèdica i dental a l’estranger

Assistència en viatge a tot el món els 365 dies l’any

Testament online

Assistència personalitzada a la família

Tramitació i despeses de la documentació

Opció de nínxol o incineració amb arca o urnes

GUIA MÈDICA

El quadre mèdic de Mútuacat compta amb els millors centres i especialistes d’arreu del país, perquè vagis on vagis et sentis com a casa! Podràs trobar tots els professionals ordenats per províncies i poblacions, amb els centres mèdics agrupats per especialitats i per ordre alfabètic.

LES COBERTURES AL DETALL

COBERTURES EN VIDA:

ASSISTÈNCIA BAREMADA AL PAÍS

Seveis inclosos:

 • Medicina preventiva
 • Assistència primària i especialitats
 • Intervencions quirúrgiques programades
 • Proves diagnòstiques i terapèutiques
 • Rehabilitació i recuperació
 • Medicina i cirurgia estètica
 • Medicina alternativa i complementaria
 • Orientació mèdica telefònica 24h i via web
 • Segona opinió mèdica

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA, MÈDICA I DENTAL

Serveis inclosos:

 • Atenció per equips mèdics d’emergència i especialistes.
 • Exàmens mèdics complementaris.
 • Hospitalitzacions, tractaments i intervencions quirúrgiques.
 • Subministrament de medicaments en internat, o reintegrament del seu cost en lesions o malalties que no requereixin hospitalització.
 • Atenció de problemes odontològics aguts, entenent-se per tals els que per infecció, mal o trauma, requereixin un tractament d’urgència.

La quantitat màxima coberta per Mútuacat per al conjunt de les despeses reflectits que es produeixin a l’estranger és de 12.000 euros.
Les despeses odontològiques es limiten, en qualsevol cas a 240,40 euros o el seu equivalenten moneda local.

ASSISTÈNCIA EN VIATGE A TOT EL MÓN

Cobertura a tot el món i al país a partir de 25 km de la residència habitual del Beneficiari.

TRANSPORT SANITARI

Inclou:

 • Les despeses de trasllat en ambulància fins a la clínica o hospital més proper.
 • El control per part del seu Equip Mèdic, en contacte amb el metge que atengui el Beneficiari ferit o malalt, per determinar les mesures convenients al millor tractament a seguir i el mitjà més idoni per al seu eventual trasllat fins a un altre centre hospitalari més adequat o fins al seu domicili.
 • Les despeses de trasllat del ferit o malalt, pel mitjà de transport més adequat, fins al centre hospitalari prescrit o al seu domicili habitual.

El mitjà de transport utilitzat en cada cas es decidirà per l’Equip mèdic de Mútuacat en funció de la urgència i gravetat del cas. A Europa, podrà fins i tot utilitzar-se un avió sanitari especialment acondicionat.
Si el Beneficiari fos ingressat en un centre hospitalari no proper al seu domicili, Mútuacat es farà càrrec, en el seu moment, del subsegüent trasllat fins al mateix.
En el cas que el Beneficiari no tingui la seva residència habitual a Espanya, se’l repatriarà fins al lloc d’inici del viatge a Espanya.

TESTAMENT EN LÍNIA

Inclou:

 • Assessorament legal
 • Elaboració d’un esborrany del testament
 • Servei de secretaria, consistent en la coordinació de la signatura amb el notari, sent el cost de taxes notarials i
  registre per compte de l’assegurat.

I EN EL TRASPÀS:

ASSISTÈNCIA PERSONALITZADA A LA FAMÍLIA

Acompanyament i assistència personalitzada durant la prestació de tot el servei.

TRAMITACIÓ I DESPESES DE LA DOCUMENTACIÓ

Es garantitza la obtenció via administrativa dels següents documents:

 • Certificats d’Últimes voluntats testamentàries, defunció, naixement, matrimoni i cotitzacions a l’INSS.
 • Sol·licitud i tramitació de pensions de viduïtat, orfandat i incapacitat davant de l’INSS.
 • Sol·licitud i tramitació de l’auxili per defunció.
 • Baixa de la persona protegida morta com a usuària del sistema públic sanitari i/o com a pensionista de la S.S.
 • Baixa de la persona protegida en llibre de família.
 • Certificats de convivència i del registre de parelles de fet.
 • Liquidació de l’impost de Successions (prèvia provisió de fons per part de l’assegurat)
 • Gestió d’inscripcions registrals

TRANSPORT I REPATRIACIÓ DEL DIFUNT

Inclou

 • El trasllat del cos fins al lloc d’inhumació al país i es farà càrrec de les despeses del mateix.
 • Condicionament post-mortem d’acord amb els requisits legals.

No estaran compreses les despeses d’inhumació i cerimònia.

Mútuacat es farà càrrec del retorn al seu domicili dels altres Beneficiaris, quan aquests no puguin ferho pels mitjans inicialment previstos.
En el cas que el Beneficiari no tingui la seva residència habitual a Espanya, se’l repatriarà fins al lloc d’inici del viatge a Espanya.

DOL AL DOMICILI DEL DIFUNT O SALA DE VETLLA

Inclou:

 • Lliure elecció de funerària amb sala de tanatori
 • Preparació de l’ésser estimat i vetlla al seu domicili

ESQUELES LOCALS, RECORDATORIS I FLORS

Inclou

 • Esqueles locals que serviran per informar de la defunció al municipi.
 • Serveis complemtentaris: recordatoris, corones de flors, etc.

NÍNXOL O INCINERACIÓ AMB ARCA O URNES

Inclou:

 • Opció de nínxol o incineració.
 • Arca o urna per a les cendres a escollir entre diversos models.

COTXES D’ACOMPANYAMENT

Cotxes amb xòfer per a facilitar el traslllat fins el lloc d’inhumació.

ELIMINACIÓ DE L’EMPREMPTA DIGITAL

Eliminació de la informació personal que pogués aparèixer sobre la persona morta en les xarxes socials i Internet en general.

MÉS INFORMACIÓ

REGLAMENTS

Aquí pots consultar els reglaments del producte (condicionat general):
Nou Enterrament
Reglament de l’agrupació A.70

CARÈNCIES

La carència és el període de temps que la beneficiària o el beneficiari ha d’esperar per poder fer ús de determinats serveis.

No s’aplica cap període de carència a excepció dels residents estrangers, als quals se’ls hi aplicarà un període de carència d’un mes, excepte que la defunció s’origini com a conseqüència d’un accident.

EXCLUSIONS

Les exclusions són cláusules que s’incorporen en el contracte amb l’objectiu d’acotar el perill i deixar constància de determinades circumstàncies que impliquen la no cobertura de la persona.

En el cas del producte d’enterrament seran exclosos:

 • Tots els riscos de guerra, revolució, motins, epidèmies i aquelles altres circumstàncies que poguessin ser declarades pel Govern com de caràcter catastròfic.
 • Els que no donin lloc a indemnització segons la Llei del Contracte d’Assegurança.
 • Els ocasionats en persones assegurades per contracte d’assegurança diferent a aquells en què és obligatori el recàrrec a favor del Consorci de Compensació d’Assegurances.
 • Els derivats de l’energia nuclear, sense prejudici de l’establert en la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius.
 • El produïts per fenòmens de la naturalesa diferents als assenyalats a l’apartat 1.a) anterior i, en particular, els produïts per elevació del nivell freàtic, moviment de vessants, lliscament o assentament de terrenys, despreniment de roques i fenòmens similars, excepte que aquests fossin ocasionats manifestament per l’acció de l’aigua de pluja que, a més, hagués provocat a la zona una situació d’inundació extraordinària i es produïssin amb caràcter simultani a l’esmentada inundació.
 • Els causats per actuacions tumultuàries produïdes en el curs de reunions i manifestacions portades a terme conforme el que disposa la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió, així com durant el transcurs de vagues legals, excepte que les esmentades actuacions poguessin ésser qualificades com esdeveniments extraordinaris dels assenyalats a l’apartat 1.b) anterior.
 • Els causats per mala fe de l’assegurat.
 • Els corresponents a sinistres produïts abans del pagament de la primera prima o quan, de conformitat amb l’establert a la Llei del Contracte d’Assegurança, la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances, estigui suspesa o l’assegurança quedi extingida per falta de pagament de les primes.
 • Els sinistres que per la seva magnitud i gravetat siguin qualificats pel Govern de la Nació com de “catàstrofe” o “calamitat nacional”.

COM ACTUAR?

En cas de dubte o per fer ús del servei contractat, caldrà posar-se en contacte amb les oficines de Mútuacat per dur a terme el tràmit corresponents:

– Manresa: 938 773 333
– Barcelona: 934 548 903
– Girona: 972 227 775
– Vic: 938 895 388

En cas d’estar en qualsevol altre país, caldrà trucar al 0034 902 490 480. A través d’aquests telèfons s’informarà dels passos a seguir en cada cas.