Atenció al Mutualista

La funció del departament d'Atenció al Mutualista és atendre les reclamacions, queixes i suggeriments dels mutualistes

Full de reclamacions

Amb el servei d’Atenció al Mutualista, Mutuacat habilita un canal efectiu i àgil mitjançant el qual els mutualistes poden presentar queixes o reclamacions, així com tots aquells suggeriments que considerin oportuns, relacionats amb les assegurances que tinguin contractades amb nosaltres.

Per tal de d’utilitzar aquest servei, es pot contactar amb nosaltres a

Mossèn Serapi Farré, 39-41
08242 Manresa
Telèfon: 93 877 33 33
Adreça electrònica: att.client@mutuacat.cat

Baixa’t el full de queixes i reclamacions

Defensor del Mutualista

La funció de la Defensor del Mutualista és resoldre les reclamacions

En cas que el servei d’Atenció al Mutualista desestimi la queixa del reclamant o que aquest no quedi conforme amb la resolució, es pot recórrer al Defensor del Mutualista, la decisió del qual és vinculant per a Mutuacat.

La funció de la Defensor del Mutualista és resoldre les reclamacions realitzades per qualsevol prenedor, assegurat o beneficiari d’una assegurança subscrita amb l’entitat, sense que aquells hagin de recórrer necessàriament als tribunals de justícia. Aquest fet facilita a tots els assegurats una via ràpida i gratuïta per resoldre els conflictes que tinguin amb Mutuacat.

Quines són les competències del Defensor del Mutualista

El Defensor del Mutualista tindrà competència per conèixer les queixes o reclamacions presentades, directament o a través d’un representant acreditat, per part de totes les persones físiques o jurídiques que reuneixin la condició d’assegurat, beneficiari o prenedor de Mútuacat, sempre que aquestes queixes o reclamacions facin referència als seus interessos i drets legalment reconeguts, derivats de les seves inscripcions a l’entitat asseguradora.

Qui pot presentar reclamacions

Qualsevol persona amb un interès legítim en els supòsits esmentats podrà iniciar la queixa o reclamació davant el Defensor del Mutualista, sempre que l’import de la reclamació no excedeixi dels 6.000 € per a les assegurances de Vida, i dels 3.000 € per a les de No Vida.

Fase prèvia a la reclamació

Abans de presentar la reclamació al Defensor del Mutualista, el reclamant ha d’haver obtingut una resolució desestimatòria expressa per part del Servei d’Atenció al Mutualista, o bé han d’haver transcorregut seixanta dies des de la presentació de la reclamació a l’esmentat Servei sense que hi hagi hagut una resolució.

Amb quin termini màxim es poden presentar les reclamacions

El termini màxim per a presentar la queixa o reclamació serà de dos anys, a comptar des del moment en què l’interessat va tenir coneixement dels fets causants de la queixa o reclamació.

Com s'han de presentar les queixes i reclamacions

La reclamació es podrà presentar personalment o mitjançant un representant, en paper o a través de mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, sempre que permetin la lectura, impressió i conservació dels documents i, a més a més, compleixin els requisits establerts a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica. Les condicions i els procediments estan detalladament explicats al Reglament regulador d’aquest càrrec. A continuació, us proporcionem el Full de Queixa al Defensor del Mutualista.